Jadwal Praktek

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
8 - 12 wib

Poli Gigi

 1. Dr. Jessia Rose
 2. Tuti
 3. Pisma

Poli Gigi

 1. Dr. Jessia Rose
 2. Wulandari
 3. Wassim

Poli Gigi

 1. Dr. Jessia Rose
 2. Papo
 3. Kolo

Poli Gigi

 1. dr. Jessia Rose
 2. Makmur
 3. Ma'ruf

Poli Gigi

 1. dr. Jessia Rose
 2. Brody
 3. Leonardo
8 - 12 wib

Poli Umum

 1. dr. Jessia Rose
 2. Tri
 3. Asiyah

Poli Umum

 1. dr. Jessia Rose
 2. Tri
 3. Asiyah

Poli Umum

 1. dr. Jessia Rose
 2. Tri
 3. Asiyah

Poli Umum

 1. dr. Jessia Rose
 2. Tri
 3. Asiyah

Poli Umum

 1. dr. Jessia Rose
 2. Tri
 3. Asiyah
8 - 12 wib

Poli KB

 1. dr. Jessia Rose
 2. Jenni
 3. Yeni

Poli KB

 1. dr. Jessia Rose
 2. Jenni
 3. Yeni

Poli KB

 1. dr. Jessia Rose
 2. Jenni
 3. Yeni

Poli KB

 1. dr. Jessia Rose
 2. Jenni
 3. Yeni

Poli KB

 1. dr. Jessia Rose
 2. Jenni
 3. Yeni
8 - 12 wib

Poli MTBS

 1. dr. Ola Jenner
 2. Jessia Rose
 3. Puspita

Poli MTBS

 1. dr. Ola Jenner
 2. Jessia Rose
 3. Puspita

Poli MTBS

 1. dr. Ola Jenner
 2. Jessia Rose
 3. Puspita

Poli MTBS

 1. dr. Ola Jenner
 2. Jessia Rose
 3. Puspita

Poli MTBS

 1. dr. Ola Jenner
 2. Jessia Rose
 3. Puspita
8 - 12 wib

Poli Ibu

 1. dr. Rose
 2. Lerri
 3. Zilong

Poli Ibu

 1. dr. Rose
 2. Lerri
 3. Zilong

Poli Ibu

 1. dr. Rose
 2. Lerri
 3. Zilong

Poli Ibu

 1. dr. Rose
 2. Lerri
 3. Zilong

Poli Ibu

 1. dr. Rose
 2. Lerri
 3. Zilong